โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทวัส ศรีจอมขวัญ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายกิมเฮง เปลี่ยนกิม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร ท้าววรบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.บันเทิง ชัยชนะวีลกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ์ จินตนาการวิไล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรินทร์ เกิดน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรศักดิ์ เหลาโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : กำนันรุ่งรัตน์ ฉัตรตระกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิพัฒน์ปริยัติคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระสมศักดิ์ กิตติวุฑโฒ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ บัวผัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเล็ก บุญเกตุ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมทรง อ่ำพิมพ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชอบ ขาวเหลือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี เจริญหุ่น
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 056-685255