โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทวัส ศรีจอมขวัญ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางถาวร วิชาผา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.จรูญ ศรีวิชัย
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางสมควร องอาจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง พิจิตรวิไลเลิศ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ์ จินตนาการวิไล
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิรัตน์ ฉ่ำฟ้า
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาทองหล่อ ศิริคุตโต
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูใบฎีกา สิทธิชัย ปัญญวโร
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ ทิมเทศ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายกิมเฮง เปลี่ยนกิม
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนง บุญเจริญ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ่งรัตน์ ฉัตรตระกูล
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร ท้าววรบุตร
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี เจริญหุ่น
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 056-685255