โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอุดมพร บูรณกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพยนต์ พุ่มขจร
ครู คศ.3

นางวารุณี ลิขิตศรัณย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1