โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอุดมพร บูรณกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพยนต์ พุ่มขจร
ครู คศ.3

นางวารุณี ลิขิตศรัณย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายอนุรักษณ์ ผอบทิพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพิมลพรรณ เจริญหุ่น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1