โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวรุ้งกานดา องอาจ
เจ้าหน้าที่ธุรการ