โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพิษณุ มรรณทัต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวินัย หริ่มเทศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1