โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4   ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายภราดร จิตรากร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสมควร องอาจ
ครู คศ.3

นายอดุลย์ ทิพย์เคลือบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1