โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูล 10  มิถุนายน 2557 (ปีการศึกษา 2557)
จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศและรายชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1  ชาย   35  คน   หญิง  31  คน   รวม  66  คน   จำนวนห้อง 2 ห้อง
ม.2  ชาย   20  คน   หญิง  25  คน   รวม  45  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.3  ชาย   18  คน   หญิง  21  คน   รวม  39  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
รวม ม.ต้น  ชาย  73  คน   หญิง  77  คน  รวม  150   คน  จำนวนห้อง 4 ห้อง
 
จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศและรายชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4   ชาย  19  คน    หญิง  13  คน   รวม  32  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.5   ชาย  12  คน    หญิง  16  คน   รวม  28  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.6   ชาย   7   คน    หญิง  14   คน  รวม  21  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
รวมม.ปลาย  ชาย  38  คน     หญิง  43  คน  รวม  81  คน  จำนวนห้อง 3 ห้อง
 
รวมทั้งสิ้น ชาย  111  คน  หญิง  120  คน  รวม  231 คน  จำนวนห้อง 7 ห้อง
 
งานสารสนเทศ  20 มิถุนายน 2557  
 
 
 
ข้อมูล 14  พฤศจิกายน 2557 (ปีการศึกษา 2557)
จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศและรายชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1  ชาย   35  คน   หญิง  31  คน   รวม  66  คน   จำนวนห้อง 2 ห้อง
ม.2  ชาย   20  คน   หญิง  24  คน   รวม  44  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.3  ชาย   18  คน   หญิง  21  คน   รวม  39  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
รวม ม.ต้น  ชาย  73  คน   หญิง  76  คน  รวม  149   คน  จำนวนห้อง 4 ห้อง
 
จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศและรายชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4   ชาย  17  คน    หญิง  9  คน   รวม  26  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.5   ชาย  12  คน    หญิง  16  คน   รวม  28  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.6   ชาย   7   คน    หญิง  13   คน  รวม  20  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
รวมม.ปลาย  ชาย  36  คน     หญิง  38  คน  รวม  74  คน  จำนวนห้อง 3 ห้อง
 
รวมทั้งสิ้น ชาย  109  คน  หญิง  114  คน  รวม  223 คน  จำนวนห้อง 7 ห้อง
 
งานสารสนเทศ  14 พฤศจิกายน 2557 
 
 
 
 
ข้อมูล 10  มิถุนายน 2558 (ปีการศึกษา 2558)
จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศและรายชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1  ชาย   19  คน   หญิง  15  คน   รวม  34  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.2  ชาย   34  คน   หญิง  33  คน   รวม  67  คน   จำนวนห้อง 2 ห้อง
ม.3  ชาย   17  คน   หญิง  19  คน   รวม  36  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
รวม ม.ต้น  ชาย  70  คน   หญิง  67  คน  รวม  137   คน  จำนวนห้อง 4 ห้อง
 
จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศและรายชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4   ชาย  10  คน    หญิง  16  คน   รวม  26  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.5   ชาย  14  คน    หญิง    6  คน   รวม  20  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.6   ชาย  12  คน    หญิง  16   คน  รวม  28  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
รวมม.ปลาย  ชาย  36  คน     หญิง  38  คน  รวม  74  คน  จำนวนห้อง 3 ห้อง
 
รวมทั้งสิ้น ชาย  106  คน  หญิง  105  คน  รวม  211 คน  จำนวนห้อง 7 ห้อง
 
งานสารสนเทศ 10 มิถุนายน 2558
 
 
 
ข้อมูล 10  พฤศจิกายน 2558 (ปีการศึกษา 2558)
จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศและรายชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1  ชาย   17  คน   หญิง  14  คน   รวม  31  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.2  ชาย   33  คน   หญิง  31  คน   รวม  64  คน   จำนวนห้อง 2 ห้อง
ม.3  ชาย   15  คน   หญิง  18  คน   รวม  33  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
รวม ม.ต้น  ชาย  65  คน   หญิง  63  คน  รวม  128   คน  จำนวนห้อง 4 ห้อง
 
จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศและรายชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4   ชาย  7    คน    หญิง  16  คน   รวม  23  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.5   ชาย  14  คน    หญิง  7    คน   รวม  21  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.6   ชาย  12  คน    หญิง  13   คน  รวม  25  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
รวมม.ปลาย  ชาย  33  คน     หญิง  36  คน  รวม  69  คน  จำนวนห้อง 3 ห้อง
 
รวมทั้งสิ้น ชาย  98  คน  หญิง  99  คน  รวม  197 คน  จำนวนห้อง 7 ห้อง
 
งานสารสนเทศ  10 พฤศจิกายน 2558
 
 
ข้อมูล 10  มิถุนายน 2559 (ปีการศึกษา 2559)
จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศและรายชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1  ชาย   20  คน   หญิง  11  คน   รวม  31  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.2  ชาย   13  คน   หญิง  15  คน   รวม  28  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.3  ชาย   31  คน   หญิง  29  คน   รวม  60  คน   จำนวนห้อง 2 ห้อง
รวม ม.ต้น  ชาย  64  คน   หญิง  55  คน  รวม  119   คน  จำนวนห้อง 4 ห้อง
 
จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศและรายชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4   ชาย  11  คน    หญิง  16  คน    รวม  27  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.5   ชาย   6   คน    หญิง  14  คน   รวม  20  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.6   ชาย  14  คน    หญิง  7   คน   รวม  21  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
รวมม.ปลาย  ชาย  31  คน     หญิง  37  คน  รวม  68  คน  จำนวนห้อง 3 ห้อง
 
รวมทั้งสิ้น ชาย  95  คน  หญิง  92  คน  รวม  187 คน  จำนวนห้อง 7 ห้อง
 
งานสารสนเทศ 10 มิถุนายน 2559
 
 
ข้อมูล 10  พฤศจิกายน 2559 (ปีการศึกษา 2559)
จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศและรายชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1  ชาย   20  คน   หญิง  12  คน   รวม  32  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.2  ชาย   13  คน   หญิง  15  คน   รวม  28  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.3  ชาย   31  คน   หญิง  29  คน   รวม  60  คน   จำนวนห้อง 2 ห้อง
รวม ม.ต้น  ชาย  64  คน   หญิง  56  คน  รวม  120   คน  จำนวนห้อง 4 ห้อง
 
จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศและรายชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4   ชาย  11  คน    หญิง  14  คน    รวม  25  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.5   ชาย   6   คน    หญิง  14  คน   รวม  20  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.6   ชาย  13  คน    หญิง  7   คน   รวม  20  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
รวมม.ปลาย  ชาย  30  คน     หญิง  35  คน  รวม  65  คน  จำนวนห้อง 3 ห้อง
 
รวมทั้งสิ้น ชาย  94  คน  หญิง  91  คน  รวม  185 คน  จำนวนห้อง 7 ห้อง
 
งานสารสนเทศ 10 พฤศจิกายน 2559


ข้อมูล 10  มิถุนายน 25ุ60 (ปีการศึกษา 2560)
จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศและรายชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1  ชาย   22  คน   หญิง  11  คน   รวม  33  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.2  ชาย   23  คน   หญิง  13  คน   รวม  36  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.3  ชาย   12  คน   หญิง  14  คน   รวม  26  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
รวม ม.ต้น  ชาย  57  คน   หญิง 38   คน  รวม  95   คน  จำนวนห้อง 3 ห้อง
 
จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศและรายชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4   ชาย  21  คน    หญิง  16  คน    รวม  37  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.5   ชาย  10  คน    หญิง  15  คน    รวม  25  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.6   ชาย    6  คน    หญิง  12  คน    รวม  18  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
รวมม.ปลาย  ชาย  37  คน     หญิง  43  คน  รวม  80  คน  จำนวนห้อง 3 ห้อง
 
รวมทั้งสิ้น ชาย  94  คน  หญิง  81  คน  รวม  175 คน  จำนวนห้อง 6 ห้อง
 
งานสารสนเทศ 10 มิถุนายน 2560
 


ข้อมูล 10  มิถุนายน 25ุ61 (ปีการศึกษา 2561)
จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศและรายชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1  ชาย   23  คน   หญิง  17  คน   รวม  40  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.2  ชาย   22  คน   หญิง  9   คน   รวม  31  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.3  ชาย   23  คน   หญิง  16  คน   รวม  39  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
รวม ม.ต้น  ชาย  68  คน   หญิง 42   คน  รวม  110   คน  จำนวนห้อง 3 ห้อง
 
จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศและรายชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4   ชาย   2   คน    หญิง  8   คน    รวม  10  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.5   ชาย  18  คน    หญิง  15  คน    รวม  33  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.6   ชาย  10  คน    หญิง  15  คน    รวม  25  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
รวมม.ปลาย  ชาย  30  คน     หญิง  38  คน  รวม  68  คน  จำนวนห้อง 3 ห้อง
 
รวมทั้งสิ้น ชาย  98  คน  หญิง  80  คน  รวม  178 คน  จำนวนห้อง 6 ห้อง
 
งานสารสนเทศ 10 มิถุนายน 2561


ข้อมูล 10  มิถุนายน 25ุ62 (ปีการศึกษา 2562)
จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศและรายชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1  ชาย   27  คน   หญิง  18  คน   รวม  45  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.2  ชาย   23  คน   หญิง  16  คน   รวม  39  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.3  ชาย   20  คน   หญิง    7  คน   รวม  27  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
รวม ม.ต้น  ชาย  70  คน   หญิง 41   คน  รวม  111   คน  จำนวนห้อง 3 ห้อง
 
จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศและรายชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4   ชาย  15  คน    หญิง  10  คน    รวม  25  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.5   ชาย   3  คน    หญิง    7  คน    รวม  10  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.6   ชาย  11  คน    หญิง  14  คน    รวม  25  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
รวมม.ปลาย  ชาย  30  คน   หญิง  32  คน  รวม  60  คน  จำนวนห้อง 3 ห้อง
 
รวมทั้งสิ้น ชาย  100  คน  หญิง  73  คน  รวม  171 คน  จำนวนห้อง 6 ห้อง
 
งานสารสนเทศ 10 มิถุนายน 2562ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 25ุ62 (ปีการศึกษา 2562)
จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศและรายชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1  ชาย   27  คน   หญิง  18  คน   รวม  45  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.2  ชาย   23  คน   หญิง  16  คน   รวม  39  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.3  ชาย   20  คน   หญิง    7  คน   รวม  27  คน   จำนวนห้อง 1 ห้อง
รวม ม.ต้น  ชาย  70  คน   หญิง 41   คน  รวม  111   คน  จำนวนห้อง 3 ห้อง
 
จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศและรายชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4   ชาย  15  คน    หญิง  10  คน    รวม  25  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.5   ชาย   3  คน    หญิง    7  คน    รวม  10  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
ม.6   ชาย  11  คน    หญิง  14  คน    รวม  25  คน    จำนวนห้อง 1 ห้อง
รวมม.ปลาย  ชาย  29 คน   หญิง  31  คน  รวม  60  คน  จำนวนห้อง 3 ห้อง
 
รวมทั้งสิ้น ชาย  99  คน  หญิง  72  คน  รวม  171 คน  จำนวนห้อง 6 ห้อง
 
งานสารสนเทศ 10  พฤศจิกายน 25ุ62