โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

                                       เพลงมาร์ชวังกรดพิทยา


                                วังกรดพิทยาสถาบัน                           มุ่งมั่นเป็นสถานการศึกษา

                กอร์ปกิจประศาสน์ประสิทธิ์วิทยา              เทอดค่าม่วงขาวให้เด่นไกล

                ด้านการเรียนเรียนฝึกฝนค้นคว้า                 สร้างศรัทธาสู่อนาคตสดใส

                การกีฬาชื่อเสียงเกรียงไกร                          มีวินัยคุณธรรมงามตระการ

                จงรักษ์ภักดิ์ชาติศาสน์กษัตริย์                     เสริมรัฐช่วยราษฎร์สุขสานติ์

     อนุรักษ์ความเป็นไทยให้ยืนนาน              สืบสานภูมิพลคนไทย

              * ตะแบกงามโดดเด่นเป็นศักดิ์ศรี     แผ่ร่มเงาความดีที่ยิ่งใหญ่

                ยึดมั่นคุณธรรมประจำใจ                                จรรโลงให้สุขสวัสดิ์วัฒนา

            ( ญ  ) การเรียนดีมีจรรยากีฬาเด่น                  (ช) มุ่งเน้นกิจกรรมล้ำค่า

                ** เหล่าม่วงขาวจะเชิดชูบูชา                        มุ่งมั่นพัฒนาสถาบัน

( ซ้ำ  * , ** )