โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน

2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีตคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล

3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                                          

4. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์

5ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนโดยนำเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

6. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม

7. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ