โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)ของโรงเรียนวังกรดพิทยา

                พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วม นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  รักความเป็นไทย  มีทักษะการดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


คติพจน์
" เรียนดี  มีจรรยา พลานามัยสมบูรณ์ " 
 
 
ปรัชญา
" อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปัณฺฑิตา "