โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวังกรดพิทยา

คติพจน์

เรียนดี           มีจรรยา        พลานามัยสมบูรณ์

 

ปรัชญา

อตฺตานํ   ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา

บัณฑิตย่อมฝึกตน


อัตลักษณ์ของโรงเรียน

"คุณธรรมนำความรู้ "


เอกลักษณ์ของโรงเรียน

"ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน"