โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวังกรดพิทยา

                                โรงเรียนวังกรดพิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลบ้านบุ่ง  ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนตำบลบ้านบุ่ง  โดยการนำของกำนันบุญช่วย  รุ่งเรืองศรี  อดีตกำนันตำบลบ้านบุ่งและคณะ   ได้รับบริจาคที่ดิน และบริจาคเงินจากประชาชนตำบลบ้านบุ่งโดยนำเงินที่ได้รับบริจาคไปตอบแทนเจ้าของที่ดินบางส่วน  โดยได้ที่ดินรวมเป็นจำนวน  36  ไร่  2 งาน เป็นสถานที่ก่อสร้าง และเสนอเรื่องของเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนเมื่อ   วันที่  17  มกราคม  2523  ใช้ชื่อว่า

โรงเรียนวังกรดพิทยา  และใช้อักษรย่อว่า  ..

 

ปีการศึกษา  2523    ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรกโรงเรียนได้รับอัตราครูมาสอนจำนวน  5 คน มีนายธวัช จินาพันธ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่    ปลายปีการศึกษาได้บรรจุนักการภารโรง 1 คน(นายเล็ก  บุญเกตุ) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  96  คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน  และได้เริ่มเปิดสอนวันที่    16 พฤษภาคม  2523   โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวที่ประชาชนร่วมมือกันปลูกสร้างขึ้นมีอาคารสิ่งปลูกสร้าง  มีบ้านพักครู 1 หลัง  ห้องส้วมนักเรียน 1 หลังสภาพภูมิศาสตร์ของโรงเรียนมีสภาพเป็นที่ลุ่มเพราะที่ดินที่ปลูกสิ่งก่อสร้างเดิมเป็นที่นา และได้ทำคันดินกั้นน้ำโดยรอบเพื่อป้องกันน้ำท่วม